ALGEMENE VOORWAARDEN LIFEWELL

Februari 2016, versie 1.1

Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden van toepassing op LifeWell B.V. alsmede de activiteiten die onder LifeWell B.V. worden aangeboden.

LifeWell vestiging:
De fysieke locatie waar LifeWell activiteiten worden aangeboden, inclusief het vestigingsadres.

LifeWell Lidmaatschap:
Individuele deelname aan LifeWell of deelname op basis van een met de werkgever overeengekomen tarief, waarbij de werkgever het abonnement is aangegaan of waarbij het individu gebruik maakt van een LifeWell abonnement of de werknemer via de door LifeWell voor de bemiddeling voor bedrijfsdeelname aangestelde partij gebruik kan maken van een LifeWell abonnement.

Klant:
De natuurlijke persoon (m/v) of – in geval van een bedrijfsabonnement de rechtspersoon of partij op wiens naam het abonnement is geadministreerd.

Deelnemer:
De natuurlijke persoon, welke als werknemer, niet zijnde een klant, beschikt over een  bedrijfsabonnement en via de afspraken van de werkgever met LifeWell ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Extra:
Een dienst of faciliteit die tegen vergoeding bij LifeWell wordt afgenomen in aanvulling op een (basis) abonnement of als separate dienst of activiteit.

Gastheer/vrouw:
Degene die zorg draagt voor het beheer van een LifeWell vestiging, of een door LifeWell, tijdelijk, gehuurde ruimte.

Ingangsdatum:
Het abonnement gaat in op de eerste volgende dag nadat LifeWell de inschrijving heeft ontvangen aangevuld met ontvangst van het overeengekomen tarief op de bankrekening van LifeWell, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d.

Inschrijving:
Een inschrijving waarmee men klant wordt en een abonnement afsluit op een van de manieren beschreven in artikel 2.

“Mijn LifeWell”:
Het digitale portaal dat aan abonnees beschikbaar wordt gesteld.

Abonnement (een abonnement staat gelijk aan een programma)
De overeenkomst die ontstaat tussen LifeWell en klant door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele extra’s.

Intake/anamnese:
Formulier waarin een klant en/of deelnemer door LifeWell opgestelde vragen – schriftelijk –  beantwoord.

Vestigingsadres:
De LifeWell vestiging die in het abonnement wordt aangemerkt als contactadres.

Artikel 2: Klant worden

Klant worden bij LifeWell kan op de volgende manier:

 1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.LifeWell.nu);of
 2. Het papieren inschrijfformulier, in te vullen, te ondertekenen en bij de LifeWell vestiging in te leveren.
 1. De – in geval van een bedrijfsabonnement – op een met de werkgever overeengekomen wijze.
 2. Bij inschrijving via de website heeft de klant het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het abonnement door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 4.1. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van inschrijving. Indien de klant binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het abonnement, en het abonnement is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het abonnement wel gebruikt is in deze periode, dan zal LifeWell naar rato (vanaf de activering van het abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het abonnement in rekening brengen.
 3. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een klant  abonnementsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en ontvangt de klant een factuur die binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan dient te zijn of gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een klant kan er enkel toe leiden dat het abonnement eindigt indien dit wordt ontbonden door LifeWell.
 4. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van LifeWell, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
 5. Voor het gebruik van Extra’s kan LifeWell aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.
 6. In het geval van speciale acties kan LifeWell aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Planning & Afspraken

 1. LifeWell is gerechtigd om een vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. LifeWell is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen. Een klant kan het abonnement in zo’n situatie middels een andere vestiging effectueren.
 3. Indien de in het abonnement vermelde activiteit(en) om wat voor reden dan ook vanuit LifeWell, geen doorgang kan vinden gaat de klant ermee akkoord dat hij/zij de activiteit op een nader, gezamenlijk af te stemmen moment, uitoefent. Indien deze verhindering langer dan 21 dagen duurt, zal voor de duur van de verhindering een passende vervangende oplossing worden gezocht.
 4. LifeWell is gerechtigd om een vestiging te sluiten of een activiteit te beëindigen. Indien er na de sluiting van een vestiging of beëindiging van een activiteit geen vervanging door LifeWell kan worden aangeboden, krijgt de klant de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds restitutie op de abonnementskosten te ontvangen, vanaf het moment van sluiting van de vestiging of beëindiging van de activiteit.
 5. Een deelnemer en/of klant kan een geplande afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos verplaatsen. Enkel om moverende redenen is het voor een deelnemer en/of klant mogelijk een geplande afspraak zonder doorbelasting van de daadwerkelijke kosten te verplaatsen en/of af te zeggen binnen 24 uur voor de betreffende afspraak.

Artikel 4: Abonnement, termijn en betaling

 1. Een abonnement bij LifeWell wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving. Bestaande uit een inschrijfformulier met een minimale contractduur zoals deze onderling wordt overeengekomen vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit wordt betaald. Supplementen worden enkel geleverd op basis van vooruitbetaling. Extra’s en acties, afhankelijk van de extra danwel actie, kunnen mogelijk in één keer vooruit in een maandelijkse termijnen danwel per extra of actie worden voldaan.
 2. LifeWell behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elk abonnement zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een klant na beëindiging van het abonnement opnieuw klant wenst te worden.
 3. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.LifeWell.nu of bij de balie van een LifeWell vestiging op te vragen.
 4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 5. Bij niet tijdige ontvangst door LifeWell van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de factuur vooraf aan levering en/of diensten nogmaals aangeboden. Indien de klant ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. LifeWell is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is de klant gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 4.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
 6. Indien de klant in verzuim is door een betalingsachterstand, kan LifeWell het abonnement met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van het abonnement, ineens en direct bij de klant te (laten) incasseren.
 7. LifeWell behoudt zich het recht voor de tarieven vooraf aan de betaling van een (nieuw) abonnement of een vervolg abonnement te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheids- en/of leveranciersmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 8. LifeWell behoudt zich het recht voor om faciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast programma, het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een activiteit wordt gegeven/ingepland, de soorten activiteiten en de inhoud hiervan of de supplementen die wordt gebruikt. Deze aanpassingen of geven geen recht op teruggave van het betaalde abonnementsgeld.
 9. Indien een klant/deelnemer naar de beoordeling van LifeWell aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van een betaald abonnement, krijgt de klant de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 5: Beëindigen abonnement

 1. Beëindiging van een abonnement geschiedt automatisch door niet te verlengen dan wel door opzegging. Opzegging dient door de klant middels het daarvoor op de website beschikbaar gestelde formulier (www.LifeWell.nu) of per brief (LifeWell, Vosbergerweg 39, 8181JK Heerde) te geschieden. Bij opzegging per brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam, geboortedatum en adresgegevens van de klant. Als de klant zijn abonnement niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van het initiële abonnement schriftelijk of via de website bij LifeWell opzegt, loopt het abonnement automatisch af op de reeds overeengekomen einddatum. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert LifeWell dit middels een aangetekend schrijven te doen.
 2. LifeWell behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door LifeWell, de klant de toegang tot een LifeWell vestiging te ontzeggen en het abonnement (per direct, zonder restitutie van reeds betaalde gelden) te beëindigen.
 3. Opschorting van het abonnement ter eigen beoordeling van een klant en/of deelnemer om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het volgen van en/of deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van LifeWell programma’s, is geheel voor eigen risico van de klant en/of de deelnemer.
 2. Het volledig naar waarheid invullen van een intakeformulier en het voor en/of tijdens een abonnement tijdig aangeven van relevante updates is relevant voor een gedegen ondersteuning vanuit LifeWell.
 3. LifeWell en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de klant en of deelnemer.
 4. De klant en of de deelnemer zal zowel LifeWell als de gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 5. LifeWell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant en/of de deelnemer.

Artikel 7: Klachten

 1. In geval van klachten met betrekking tot LifeWell dient de klant zich schriftelijk, per brief, te wenden tot LifeWell.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. LifeWell verwerkt de persoonsgegevens van de klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. LifeWell verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het abonnement, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van LifeWell en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van LifeWell.
 3. De klant, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. LifeWell kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. De betreffende klant kan een bezwaar tegen verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan LifeWell.
 4. LifeWell verstrekt strikt persoonlijke gegevens, zoals rapportages inzake metingen, voorgeschreven suppletie en eventueel gemaakte foto’s, (foto’s worden enkel genomen op basis van goedkeuring van de klant en/of deelnemer) nimmer aan derden, zonder toestemming van de klant en/of deelnemer.

Artikel 9: Extra’s

9.1

 1. Extra’s verschillen per LifeWell vestiging. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op www.LifeWell.nu of is bij de balie van een LifeWell vestiging op te vragen.
 2. Aanmelden voor een extra vindt plaats op dezelfde wijze als eerder uiteen is gezet in deze voorwaarden. De herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op extra’s.
 3. Voor een extra kan een maximum aantal deelnemers gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt de klant indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.
 4. De ingangsdatum van een extra is nadat het daarvoor bestemde tarief is bijgeschreven op de rekening van LifeWell, afhankelijk van de met de klant en/of deelnemer afgestemde datum en tijd voor betreffende extra.

9.2: Afmelden van een extra

 1. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een extra. Afmelden voor een extra geschiedt onder dezelfde voorwaarden als het opzeggen van een abonnement. Indien van toepassing loopt met de opzegging van een extra een abonnement door zoals reeds overeengekomen.
 2. Alle extra’s eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, op het moment dat de extra (dienst of activiteit) conform de factuur en/of voorwaarden door LifeWell is uitgeoefend.
 3. Opschorting van een extra om welke reden dan ook is niet toegestaan.

9.3: Betalen

 1. Voor een extra gelden de betalingsvoorwaarden zoals eerder opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden van LifeWell. De Betaling voor de extra zal indien mogelijk worden toegevoegd aan de betaling van een abonnement en ineens worden geïncasseerd. Mocht dat niet mogelijk zijn dan wordt een extra separaat gefactureerd of geïncasseerd.

9.4: Extra toelichting

 1. LifeWell kan nadere voorwaarden stellen aan extra’s, waaronder ook extra’s die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met LifeWell aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen LifeWell en een klant, deelnemer en/of een niet specifiek nader te noemen derde, zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11: Tot slot

 1. Door inschrijving verklaart de klant deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van LifeWell te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van LifeWell zijn terug te vinden op www.LifeWell.nu en op te vragen bij de balie van een LifeWell vestiging.
 3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met een abonnement en ondertekende intake beheersen de rechtsverhouding tussen LifeWell en de klant.